lá để lợp nhà trong Tiếng Anh là gì?

lá để lợp nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lá để lợp nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lá để lợp nhà

    * dtừ

    thatch, thatching