giữa thủ đô trong Tiếng Anh là gì?

giữa thủ đô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữa thủ đô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giữa thủ đô

    in the middle of the capital