giữa các giáo phái trong Tiếng Anh là gì?

giữa các giáo phái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữa các giáo phái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữa các giáo phái

    * ttừ

    interdenominal