giỏ quần áo trong Tiếng Anh là gì?

giỏ quần áo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giỏ quần áo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giỏ quần áo

    laundry basket, clothes basket