giỏ đựng cá trong Tiếng Anh là gì?

giỏ đựng cá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giỏ đựng cá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giỏ đựng cá

    * dtừ

    creel, corf