giỏ mây nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

giỏ mây nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giỏ mây nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giỏ mây nhỏ

    * dtừ

    pottle