giết bằng giáo mác trong Tiếng Anh là gì?

giết bằng giáo mác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giết bằng giáo mác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giết bằng giáo mác

    * ngđtừ

    pike