gốc phi châu trong Tiếng Anh là gì?

gốc phi châu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gốc phi châu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gốc Phi châu

    of Afrian origin, descent