gặp trở ngại trong Tiếng Anh là gì?

gặp trở ngại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gặp trở ngại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gặp trở ngại

    to meet (with) obstacles