gặp sự chống đối trong Tiếng Anh là gì?

gặp sự chống đối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gặp sự chống đối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gặp sự chống đối

    to meet with opposition