gạch chịu lửa trong Tiếng Anh là gì?

gạch chịu lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạch chịu lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạch chịu lửa

    fire-brick; refractory brick

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạch chịu lửa

    fire-brick, refractory brick