do hậu quả trong Tiếng Anh là gì?

do hậu quả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ do hậu quả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • do hậu quả

    * ttừ

    consequential