diều ăn rắn trong Tiếng Anh là gì?

diều ăn rắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ diều ăn rắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • diều ăn rắn

    * dtừ

    secretary-bird