da dê thuộc trong Tiếng Anh là gì?

da dê thuộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ da dê thuộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • da dê thuộc

    * dtừ

    saffian