dựng ngược trong Tiếng Anh là gì?

dựng ngược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dựng ngược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dựng ngược

    stick up; (tóc) stand on end, bristle; make up, fabricate (story)