dễ làm tơi trong Tiếng Anh là gì?

dễ làm tơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dễ làm tơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dễ làm tơi

    * ttừ

    loose