dễ kéo sợi trong Tiếng Anh là gì?

dễ kéo sợi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dễ kéo sợi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dễ kéo sợi

    * dtừ

    ductility

    * ttừ

    ductile