dễ bắt lửa trong Tiếng Anh là gì?

dễ bắt lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dễ bắt lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dễ bắt lửa

    inflammable