ủy thác cho trong Tiếng Anh là gì?

ủy thác cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ủy thác cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ủy thác cho

    * ngđtừ

    devolve