ốc đầu tròn trong Tiếng Anh là gì?

ốc đầu tròn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ốc đầu tròn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ốc đầu tròn

    round headed screw