ốc đầu dẹp trong Tiếng Anh là gì?

ốc đầu dẹp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ốc đầu dẹp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ốc đầu dẹp

    flathead screw