đoan trang trong Tiếng Anh là gì?

đoan trang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoan trang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoan trang

    correct and decent

    ăn nói đoan trang to be correct and decent in one's works and deeds

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đoan trang

    Crrect and decent

    Ăn nói đoan trang: To be correcr and decentin one's works and deeds