đoan trọng trong Tiếng Anh là gì?

đoan trọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoan trọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoan trọng

    grave, serious