điếm đường trong Tiếng Anh là gì?

điếm đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điếm đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điếm đường

    * dtừ

    (tiếng lóng) streetwalker