đừng vô lý trong Tiếng Anh là gì?

đừng vô lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đừng vô lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đừng vô lý

    don’t be silly, don’t be stupid