đợt di dân trong Tiếng Anh là gì?

đợt di dân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đợt di dân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đợt di dân

    wave of migration, colonization