đọc tờ báo trong Tiếng Anh là gì?

đọc tờ báo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đọc tờ báo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đọc tờ báo

    to read the newspaper