địch binh trong Tiếng Anh là gì?

địch binh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ địch binh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • địch binh

    enemy troops