đẫm mồ hôi trong Tiếng Anh là gì?

đẫm mồ hôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đẫm mồ hôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đẫm mồ hôi

    * thngữ

    to be all of a muck of sweat

    * ttừ

    sweaty