đạm thanh trong Tiếng Anh là gì?

đạm thanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạm thanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạm thanh

    light green (of meal, way of life), frugal

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đạm thanh

    light green (of meal, way of life), frugal