đạm nhiên trong Tiếng Anh là gì?

đạm nhiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạm nhiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạm nhiên

    indifferent