đù mẹ ngủ trong Tiếng Anh là gì?

đù mẹ ngủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đù mẹ ngủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đù mẹ ngủ

    dumb (mother)fucker