đâu có ngu trong Tiếng Anh là gì?

đâu có ngu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâu có ngu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâu có ngu

    to not be stupid