wringing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wringing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wringing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wringing.

Từ điển Anh Việt

 • wringing

  * tính từ

  ướt sũng (quần áo quá ướt đến mức có thể vắt ra nhiều nước)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wringing

  * kỹ thuật

  sự ép ra

  sự vắt