wringing fit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wringing fit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wringing fit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wringing fit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wringing fit

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    lắp chặt

    wringing fit