wringing wet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wringing wet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wringing wet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wringing wet.

Từ điển Anh Việt

  • wringing wet

    * tính từ

    ướt sũng (quần áo quá ướt đến mức có thể vắt ra nhiều nước)