wrecking lorry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrecking lorry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrecking lorry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrecking lorry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrecking lorry

    * kỹ thuật

    ô tô:

    xe tải sửa kẹt