wrecking ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrecking ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrecking ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrecking ball.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrecking ball

    * kỹ thuật

    quả văng