workload analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workload analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workload analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workload analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workload analysis

    * kinh tế

    phân tích lượng công tác