worked lumber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worked lumber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worked lumber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worked lumber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worked lumber

    * kỹ thuật

    gỗ được gia công