withering house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withering house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withering house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withering house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withering house

    * kinh tế

    nhà làm héo