winston collector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winston collector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winston collector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winston collector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winston collector

    * kỹ thuật

    bộ gom Winston