windfall loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windfall loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windfall loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windfall loss.

Từ điển Anh Việt

  • Windfall loss

    (Econ) Lỗ bất thường.

    + Một khoản suy giảm không lường trước được của thu nhập.