windfall gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windfall gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windfall gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windfall gain.

Từ điển Anh Việt

  • Windfall gain

    (Econ) Thu nhập bất thường.

    + Một khoản thu nhập thêm không lường trước được.