willard huntington wright nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willard huntington wright nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willard huntington wright giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willard huntington wright.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • willard huntington wright

    Similar:

    wright: United States writer of detective novels (1888-1939)

    Synonyms: S. S. Van Dine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).