well-found nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-found nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-found giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-found.

Từ điển Anh Việt

 • well-found

  /'wel'faund/

  * tính từ

  được trang bị đầy đủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-found

  Similar:

  well-appointed: having a full array of suitable equipment or furnishings

  a well-appointed kitchen

  a well-appointed apartment