well-appointed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-appointed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-appointed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-appointed.

Từ điển Anh Việt

 • well-appointed

  /'wel 'p intid/

  * tính từ

  trang bị đầy đủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-appointed

  having a full array of suitable equipment or furnishings

  a well-appointed kitchen

  a well-appointed apartment

  Synonyms: well-found