well-founded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-founded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-founded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-founded.

Từ điển Anh Việt

 • well-founded

  /'wel'graundid/ (well-founded) /'wel'faundid/

  founded)

  /'wel'faundid/

  * tính từ

  đáng tin cậy, chắc chắn, có c sở (tin tức)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • well-founded

  * kinh tế

  có căn cứ

  có đủ căn cứ

  có đủ lý do

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-founded

  Similar:

  tenable: based on sound reasoning or evidence

  well-founded suspicions