well-being nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-being nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-being giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-being.

Từ điển Anh Việt

  • well-being

    /'wel'bi:i /

    * danh từ

    hạnh phúc; phúc lợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet