weldable steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weldable steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weldable steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weldable steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weldable steel

    * kỹ thuật

    thép hàn